fbpx

Algemene Voorwaarden Masterclasses en Workshops

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke masterclass en workshop overeenkomst die je met Value X / Alice van den Boogaard afsluit.
Voordat je betaald voor een masterclass of workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door de factuur te betalen, geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft masterclasses en workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een masterclass of workshop komt tot stand door het invullen van het online inschrijfformulier of een verzoek voor inschrijving via email door cliënt cq deelnemer, betaling van de per email toegezonden factuur en het verstrekken van een bevestiging van deelname door Value X / Alice van den Boogaard.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle masterclasses en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Value X / Alice van den Boogaard behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvang je via email een factuur, na betaling ontvang je een deelnamebevestiging via email die jouw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen en betaling.
2.4 Per masterclass of workshop zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 12 deelnemers per masterclass of workshop. Zodra een masterclass of workshop vol zit, plaats ik je op de reservelijst. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met je op.
2.5 Voor mensen op de reservelijst (voor wie geen plak meer is in de masterclass of workshop), worden nieuwe masterclass of workshop data gepland. Je wordt zo snel mogelijk over nieuwe masterclass of workshop data geïnformeerd.
2.6 Door de betaling verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3: Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een masterclass of workshop:
Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijg je het volledige bedrag terug. Bij annulering tussen 14 tot 0 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de masterclass of workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht je niet kunnen komen, dan mag je ook zelf voor vervanging zorgen. Jouw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.

4: Annulering/verplaatsing door Value X / Alice van den Boogaard
4.1 Value X / Alice van den Boogaard is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden masterclass of workshop te annuleren. Mocht een masterclass of workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Value X / Alice van den Boogaard is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de masterclass of workshop de datum van een workshop te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de masterclass of workshop kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Value X / Alice van den Boogaard is gerechtigd bij ziekte van de docent de aangeboden masterclass of workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.
4.4 De masterclass of workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de masterclass of workshop niet doorgaan.

5: Betaling
5.1 De deelnemer dient de gehele vordering binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Value X / Alice van den Boogaard.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Dan is het gehele bedrag voor de masterclass of workshop opeisbaar.

6: Klachten 
6.1 Heb je een klacht over een masterclass of workshop? Neem dan contact met Value X / Alice van den Boogaard op en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Value X / Alice van den Boogaard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de masterclass, workshop of cursus.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een masterclass-, workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd masterclass of workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Value X / Alice van den Boogaard toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig
9.1 Value X / Alice van den Boogaard behoudt zich altijd het recht om de masterclasses of workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een masterclass of workshop, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende masterclass es en workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Value X / Alice van den Boogaard

Ons privacybeleid vindt u hier.